Obchodní podmínky společnosti Revolo s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) závazně upravují vztahy mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím – společností Revolo s. r. o. (dále jen „Prodávající“) v oblasti prodeje zejména spotřebního zboží (dále jen „zboží“).

1.2 Prodávající provozuje na internetových stránkách www.vypinacelivolo.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), ve kterém nabízí své zboží ke koupi neomezenému počtu kupujících.

1.3 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto VOP je kupující před vlastním uskutečněním objednávky Prodávajícím dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi pečlivě seznámit.

1.4 Prodávajícím je společnost:

Revolo s.r.o.
Sídlo: Studenohorská 34, 841 03 Bratislava
IČO: 52 569 993
DIČ: 2121092809

Společnost je zapsána v OR OS Bratislava, odd. : Sro, vl. č. : 140276/B-Zbl

1.5 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.6 Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.7 Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeno na nákupních dokladech.

1.8 Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dále zákona č.j. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími předpisy, vše v aktuálním znění.

1.9 Podnikatelům se rozumí:

(i) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

(ii) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

(iii) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

(iv) fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.10 Právní vztahy Prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v aktuálním znění, jakož i souvisejícími předpisy.

2. Bezpečnost a ochrana informací

2.1 Prodávající prohlašuje, že všechny přijaté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a informacích o zboží a službách Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se se objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání).

2.2 Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.3 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů za účelem splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a informacích o zboží a službách Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3. Ceny

3.1 Kupující kupuje zboží v e-shopu za tam uvedené ceny. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží dle nabídky Prodávajícího v e-shopu.

3.2 Kupní cena zboží uvedená v e-shopu včetně DPH je konečná.

3.3 Kupní cena zboží platí vždy taková, jaká byla aktuální v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím bez ohledu na její pozdější změny.

3.4 Vedle kupní ceny nese kupující případně ještě náklady na:

(i) dopravu zboží, a to dle jeho volby při objednání zboží a v ceně, která je uváděna v e-shopu,

(ii) provedení platby kupní ceny, a to podle jím provedené volby způsobu placení kupní ceny, náklady na provedení platby kupní ceny závisí na poskytovateli těchto služeb kupujícímu.

4. Platební podmínky

4.1 Kupující je při objednávce zboží zvolit jeden z nabízených způsobů placení zboží.

4.2 Prodávající předpokládá a umožňuje tyto způsoby placení ceny zboží:

(i) platba převodem na účet poté, co Prodávající vystaví předfakturu a pošle ji mailem k úhradě kupujícímu

(ii) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

(iii) online platba kartou prostřednictvím platební brány Besteron

4.3 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží bude Prodávajícím kupujícímu dodáno způsobem, který si kupující zvolil v objednávce zboží.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

5.2 Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná, s výjimkou případů, kdy je objednávka vyřizována více dodávkami (pak se jednotlivé dodávky nepovažují za neúplné), nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V případě, že poškození obsahu zásilky kupující zjistí po jeho převzetí, je nutno do 24 hodin zaslat zápis o poškození zásilky na e-mailovou adresu info@vypinacelivolo.cz.

5.3 Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují spotřebitele práva věc reklamovat, dávají však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.4 Zboží bude dodáno v termínu závislém na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží, jak bude vyplývat z objednávky kupujícího a v příslušném dodacím termínu uvedeném u zboží v rámci e-shopu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si Prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 odst. 2. 1 písm. h). zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění. Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z.)., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 30 dnů ode dne:

a) převzetí zboží dle Čl. 6, bod 6.1.1. těchto VOP v případě smluv, předmětem kterých je prodej zboží,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

6.1.1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

6.1.1.1. Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy 6 bod 1. těchto VOP, lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

6.1.2. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák. čj. 102/2014 Sb. v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. 6 bod 6.1.1.1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 30 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 6 bod 1. těchto VOP

6.1.3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

6.3. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je: Revolo s.r.o., Čergovská 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika . 

6.4. Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy.

6.5. Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h). Zákona čj. 102/2014 Sb.

6.6. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na internetové stránce Prodávajícího.

6.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č . 102/2014 S.z., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). zákona 102/2014 Sb.

6.8. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něho obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. Zákona čj. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

6.9.Ve smyslu § 9 ods. 3 Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím..

6.10. Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

6.11. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li Prodávající, že je bude snášet sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů

6.12. Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona čj. 102/2014 Sb. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

6.13. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

6.14. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

6.15. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odst. 1 zákona č. 1/2003. 102/2014. Z.z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

6.16. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 zákona č . 102/2014. Z.z. v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

6.17. Spotřebitel není povinen platit za

6.17.1. Služby poskytnuté během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

a) Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění

b) Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 ods. 6, Zákona č.. 102/2014 Sb. v platném znění

6.17.2. Zcela nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:

a) Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování elektronického obsahu podle § 4 ods. 8, Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění

b) Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

c) Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladu s § 6 ods. 1 nebo odst. 1 písm. 2 písm. b). Zákona čj. 102/2014 Sb. v platném znění

6.18. Jestliže na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze není možné zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě dle §9 odst. 2. 1. zákona 102/2014. Z.z., v platném znění
6.19. Prodávající poučuje Kupujícího, že má-li být na základě smlouvy o službách zahájeno poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

a) Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

b) Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle bodu 6.19. písm. a). článku 6, těchto VOP.

7. Záruční a reklamační podmínky

7.1 Prodávající poskytuje kupujícím záruky za prodané zboží. Záruka je poskytována za podmínek stanovených právními předpisy Slovenskej republiky.

7.2 Jako záruční list zboží slouží nákupní doklad, pokud není vystaven speciální záruční list.

7.3 Bližší podmínky záruky a jejich reklamací se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

7.4 Není-li uvedeno jinak, je záruční doba veškerého zboží pro kupujícího – spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka a záruční doba u kupujících – podnikatel, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí zejména ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

8. Osobní údaje

8.1 S poskytnutými osobními údaji kupujícího bude Prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících za účelem plnění smlouvy uzavřené s kupujícím ve smyslu ustanovení § 7 ods. 4 písm. b) zákona 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZoOOU“). Dále kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 7 ods. 1 ZoOOU za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího (včetně marketingu). Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, kromě zprostředkovatele, kterého Prodávající jako provozovatel pověří zpracováním osobních údajů.

8.2 Osobní údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá Prodávající smluvnímu dopravci (v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail) s čím kupující souhlasí. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy.

8.3 Rovněž kupující souhlasí, aby mu Prodávající zasílal marketingové materiální na emailovou adresu ve smyslu ustanovení §65 ods. 2 zákona č . 610/2003 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, případně jinak ho kontaktoval za účelem nabídnutí zboží nebo služeb Prodávajícího. Kupující má právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účely kdykoli písemně změnit či odvolat, a to na adrese info@vypinacelivolo.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto VOP jsou platné od 20.05.2022.

9.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění umístěním jejich nového znění na internetových stránkách e-shopu.

9.3 Kupující při odeslání objednávky zboží z e-shopu Prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými VOP.

9.4 Prodávající si vyhrazuje použití těchto VOP při uzavírání kupních smluv prostřednictvím e-shopu a neakceptuje žádané obecné obchodní podmínky kupujících.