Reklamační řád společnosti Revolo s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Společnosť Revolo s.r.o., Studenohorská 34, 841 03 Bratislava IV

(dále jen „Prodávající„) provozuje internetový obchod (dále jen „e-shop„), ve kterém nabízí svým zákazníkům zboží ke koupi, na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku.

1.2 Prodej zboží prostřednictvím e-shopu je upraven ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího (dále jen „VOP“).

1.3 Tento reklamační řád navazuje na VOP a doplňuje VOP.

1.4 Reklamační řád popisuje spolupráci mezi kupujícím a Prodávajícím s ohledem na případné vady zboží, jejich uplatnění a nároky, které z nich plynou.

1.5 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

1.6 Jako doklad o koupi vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura). Není-li vystaven samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad (dále jen „záruční list“).

2. Délka záruky

2.1 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.2 Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

2.3 Prodávající může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listu. Pokud v záručním listě není vyznačena jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců.

2.4 Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.)

2.5 Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebování, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

2.6 Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebudou-li uplatněny v záruční době.

3. Záruční podmínky

3.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

3.2 Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3.3 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelné události apod. ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b ) používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,

c) nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými principy,

d) provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

3.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

3.5 Pokud Prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Má-li dar vady, na které Prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vše, co obdržel, tzn. i zboží přijaté jako dar.

3.6 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (s výjimkou, že je objednávka vyřizována více dodávkami) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.7 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě oznámit e-mailem na adresu: reklamace@vypinacelivolo.cz, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.8 Místo reklamace

Místem pro uplatnění reklamace v SR je:

Revolo s.r.o., Čergovská 10, 080 01 Prešov

3.9 Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu:

Revolo s.r.o., Čergovská 10, 080 01 Prešov. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii reklamačního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a závady zboží.

3.10 Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, také doložit doklad o reklamaci. Na reklamačním listu musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

3.11 Prodávající má právo odmítnout přijmout zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěny nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

4. Způsob vyřízení reklamace

4.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.2 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

4.3 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za nezávadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

4.5 Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po jejím odstranění zboží řádně užívat.

4.6 Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

4.7 Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

4.8 Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech jak je uvedeno výše.

4.9 Určení způsobu

Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv spotřebitel uplatňuje, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.10 Vyřízení reklamace

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

Za vyřízení reklamace se považuje:

(a) předání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. doručení informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí,

(b) odeslání finančních prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží či vrácené kupní ceně kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

4.11 Pokud spotřebitel uplatní reklamaci během prvních 12 měsíců, prodávající může reklamaci vyřídit způsobem odůvodněné zamítnutí pouze na základě výsledku odborného posouzení. Náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré náklady související s odborným posouzením nese během prvních 12 měsíců od koupě výrobku vždy prodávající, bez ohledu na výsledek odborného posouzení a jejich úhradu nelze od spotřebitele vyžadovat.

4.12 Reklamace do 12 měsíců od koupě

Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

4.13 Reklamace po 12 měsících od koupě

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese ta strana, která o odborné posouzení požádala. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.14 Náklady na odborné posouzení

Pokud spotřebitel zašle zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy Prodávající, tedy po celou délku záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Je-li však zboží zasláno na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované, notifikované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je Prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace.

4.15 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a spotřebitele uveden popis vady a zda spotřebitel požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na povaze vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

4.16 Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. telefonicky, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. e-mailem.

4.17 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

4.18 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

5. Součinnost kupujícího

5.1 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady ak jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží).

5.2 Kupující je také povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čisté v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

5.3 Kupující je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento reklamační řád je platný od 20.05.2022.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění umístěním jeho nového znění na internetových stránkách e-shopu.

6.3 Kupující při odeslání objednávky zboží z e-shopu Prodávajícího potvrzuje souhlas s tímto platným reklamačním řádem.